คุยกับ บก.

นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต

 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

 

ลักษณะของนวัตกรรม  1) นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง  หมายถึง ขบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริง สู่สังคม โดยการเปลี่ยนแปลงค่านิยม, ความเชื่อเดิม ตลอดจนระบบคุณค่าของสังคม อย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น Internet จัดว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งในยุคโลกข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 2) นวัตกรรม ที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  เป็นขบวนการการค้นพบหรือคิดค้นสิ่งใหม่โดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น ขบวนการโลกาภิวัตน์ ทำให้โลกไร้พรมแดน สังคมมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอย่างไม่สิ้นสุด

 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ให้ดีขึ้น หรือผลิตสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในตลาดหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมอยู่ที่ไอเดีย (ความคิดสร้างสรรค์) และเทคโนโลยี ซึ่ง 2 อย่างนี้จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนอนาคตของโลกได้

 

วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รวบรวมเรื่องราวของการนำนวัตกรรมมาใส่ในผลิตภัณฑ์  เขาคิด  เขาทำ เขาได้  อะไร  เชิญทอดสายตาอ่านเรื่องราวของผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ตามอัธยาศัย

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด