คุยกับ บก.

ท่องเที่ยวในประเทศ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติมาหลายครั้ง  และในปี  2563 ปีวิกฤตของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญ  ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

 

รายได้จากการท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของตลาดท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ  การท่องเที่ยววิถีชุมชนดั้งเดิม  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับกระแสนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ภาครัฐจึงมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับฐานรากของชุมชนให้มากขึ้น

 

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จึงเป็นมาตรการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

 

อุตสาหกรรมสารฉบับนี้  ได้แยกประเภทการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  ท่องเที่ยวอิงธรรมชาติ  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  และมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ  นอกจากนี้ยังได้เห็นแนวคิดการทำธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างวัย  ขอเชิญทอดทัศนาเนื้อหาตามอัธยาศัย

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด