วารสารฉบับล่าสุด
วารสารย้อนหลัง
ม.ค.-ก.พ. 2564
ก.ย.-ธ.ค. 2563
พ.ค.-ส.ค. 2563
ม.ค.-เม.ย. 2563
พ.ย.-ธ.ค. 2562
ก.ย.-ต.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562
พ.ค.-มิ.ย. 2562
มี.ค.-เม.ย. 2562
ม.ค.-ก.พ. 2562
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ก.ย.-ต.ค. 2561
ก.ค.-ส.ค. 2561
พ.ค.-มิ.ย. 2561
มี.ค.-เม.ย. 2561
ม.ค.-ก.พ. 2561
พ.ย.-ธ.ค. 2560
ก.ย.-ต.ค. 2560
ก.ค.-ส.ค. 2560
พ.ค.-มิ.ย. 2560
มี.ค.-เม.ย. 2560
ม.ค.-ก.พ. 2560
พ.ย.-ธ.ค. 2559
ก.ย.-ต.ค. 2559

คุยกับ บก.

จาก Smart Farmer สู่ Smart Farming

 

ปัจจุบันธุรกิจเกษตรกลับกลายเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาตของเชื้อ โควิด-19 ทั่วโลก ที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจครั้งใหญ่ แต่ธุรกิจที่ยังสามารถแข็งแกร่งอยู่ได้ก็คือธุรกิจในกลุ่มอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นได้เปลี่ยนเกษตรรูปแบบเดิมๆ สู่เกษตรแนวใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการระบบ สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นระบบมากขึ้น

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาคธุรกิจการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ นำพาเศรษฐกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน

 

วารสารอุตสาหกรรมสารเล่มนี้ นำเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคธุรกิจเกษตรที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลอย่างน่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

 

พีรนาท สุขคุ้ม

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด