คุยกับ บก.

โลจิสติกส์สร้างเทรนด์ใหม่

ทุกอย่างต้อง..เป๊ะ

 

โลกธุรกิจในปัจจุบัน เป็นยุคของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเพื่อรองรับ e-Commerce หรือ e-Trading  จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้า การตลาด และโลจิสติกส์  การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้โลจิสติกส์ปรับตัวสู่ e-Logistics อย่างอัตโนมัติ

 

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้ไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากโลจิสติกส์เปรียบเสมือนหัวใจหลักของทุกอุตสาหกรรม  จึงมีการนำเทคโนโลยีสำคัญมาใช้งานอย่างมากมาย

 

เทคโนโลยีสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ Internet of Things (IoT) หมายถึง “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”  คือ เครือข่ายของสิ่งของที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ซอฟต์แวร์  และเซ็นเซอร์ฝังตัวอยู่  ทำให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

 

การได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบการขนส่งด้วย RFID และ GPS มากขึ้น ซึ่งสามารถติดตามการขนส่งได้อย่างแม่นยำ และทำให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด สามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ เส้นทางการขนส่ง การจัดการพนักงาน และการจัดเก็บสินค้าในโกดัง ซึ่งมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้น  และประหยัดเวลาในการดำเนินการได้มากขึ้น

 

เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในวงการโลจิสติกส์อีกอย่างหนึ่งก็คือ  Blockchain หมายถึง เครือข่ายการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ใน Block และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคล้ายห่วงโซ่ (Chain) โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้และมีความปลอดภัยสูง  ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูล  หรือการทำธุรกรรมต่างๆ   ได้แก่ การจัดเก็บรหัสลูกค้า ข้อมูลผู้จัดส่งสินค้า วัสดุที่ใช้ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถระบุหมายเลข ID นี้ไปกับการขนส่งทุกครั้ง เพื่อติดตามและป้องกันการสูญเสีย

 

เทรนด์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ ก็คือ  ความพึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง การวัดการจัดส่งสินค้าทุกประเภทต้องเร็วและถูกต้อง ได้แก่ จัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง บรรจุหีบห่ออย่างถูกต้อง ไปสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ตามจำนวนที่ถูกต้อง พร้อมเอกสารที่ถูกต้อง ส่งถึงลูกค้าที่ถูกต้อง ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย

 

วารสารอุตสาหกรรมสาร  หยิบเรื่องโลจิสติกส์ซึ่งดูเหมือนไกลตัว  แต่กลับใกล้ตัว  โลจิสติกส์สร้างกำไรให้ผู้ผลิตได้อย่างไร  ขณะเดียวกันสร้างความเร็วแรงให้ผู้บริโภคได้อย่างไร  เชิญทอดทัศนาเนื้อหาตามอัธยาศัย

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด