คุยกับ บก.

ไทยได้เปรียบ
แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูง สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน การแปรรูปเกษตรไม่ได้มองแค่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่การแปรรูปเกษตรยังสะท้อนไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทย การพัฒนาช่องทางการตลาด และการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

ปัจจัยสำคัญในการแปรรูปเกษตรที่มองข้ามไม่ได้ คือ ความรู้, ความคิดสร้างสรรค์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ ถูกนำมาใช้เพื่อพลิกโฉมพืชผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เรียกกันเท่ๆและทันสมัยตามยุคนี้ว่า Smart Products

จับตามองโอกาสของไทย ไทยมีความได้เปรียบในการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพราะไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านเกษตร ไทยมีกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เพราะไทยส่งออกสินค้าเกษตรติดอันดับโลกหลายรายการ นอกจากนี้ศักยภาพในการแปรรูปเกษตรของไทย ทำให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศกันมากขึ้น

“บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ”

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรม