คุยกับ บก.

โอกาสของกาแฟไทย

รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนธุรกิจกาแฟ โดยได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” เน้นสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ขานรับนโยบายภายใต้โครงการ “การยกระดับกาแฟอะราบิก้าอย่างครบวงจร ภายใต้อัตลักษณ์กาแฟภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Hub)  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชูโครงการ Big Brothers พี่ใหญ่ใจดีช่วยน้อง SMEs โดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่ง  และพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ICT), ด้านการตลาด (จับคู่ธุรกิจ), ด้านการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV) และด้านการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร)  ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

สมาพันธ์กาแฟอาเซียน ระบุว่า วัฒนธรรมกาแฟที่หลั่งไหลจากซีกโลกตะวันตก มายังซีกโลกตะวันออก เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจกาแฟในประเทศไทย  คนไทยบริโภคกาแฟมากกว่ากำลังการผลิตกาแฟที่ผลิตได้ในประเทศ  โอกาสของกาแฟแบรนด์ไทยสามารถเบียดแบรนด์ดังจากต่างประเทศได้ เพราะกาแฟแบรนด์ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

บรรณาธิการบริหาร

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด