คุยกับ บก.

77 ปี

มีแต่พระคุณ ไม่มีพระเดช

        

11 มีนาคม 2479 คือ วันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นับถืงวันนี้มีอายุ 77 ปีพอดี ถัดจากวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้  1 ทศวรรษ ในวันที่ 1 มกราคม 2501 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้กำเนิดสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมให้ชื่อว่า “วารสารอุตสาหกรรมสาร” ปัจจุบันมีอายุ 61 ปีหมาดๆ

 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านหนึ่ง เคยกล่าวไว้ว่า กรมฯของเราเป็นหน่วยงานที่ให้พระคุณ คือเราไม่ได้ใช้พระเดช  เพราะภารกิจหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการให้ความรู้  ให้ทักษะ ให้เทคโนโลยี ให้เงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนเรื่องการตลาด เป็นต้น

 

แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ยังทำหน้าที่ให้บริการอย่างดีเลิศให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป  ในปีนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารได้รวบรวมเรื่องราวการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เห็นวิสัยทัศน์และมุมมองของผู้บริหาร ที่คิดจะยกระดับผู้ประกอบการทุกระดับทุกภูมิภาค  ให้มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวสู่เวทีการค้าระดับสากล ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ แต่ก็ไม่ยากเกินที่ กสอ.จะทำได้

 

งานพระคุณที่กล่าวอ้างถึงนั้น “เกินความจริงหรือไม่” ขอเชิญผู้อ่านทอดทัศนาเรื่องราวการให้บริการของกสอ. ผ่านวารสารเล่มนี้ ตามอัธยาศัย

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด