You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                       

 ปกหน้า
 สารบัญ
 
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2561 มี.ค.-เม.ย. 2561 พ.ค.-มิ.ย. 2561 ก.ค.-ส.ค. 2561 ก.ย.-ต.ค. 2561 พ.ย.-ธ.ค. 2561
           
ม.ค.-ก.พ. 2560 มี.ค.-เม.ย. 2560 พ.ค.-มิ.ย. 2560 ก.ค.-ส.ค. 2560 ก.ย.-ต.ค. 2560 พ.ย.-ธ.ค. 2560
           
ม.ค.-ก.พ. 2559 มี.ค.-เม.ย. 2559 พ.ค.-มิ.ย. 2559 ก.ค.-ส.ค. 2559 ก.ย.-ต.ค. 2559 พ.ย.-ธ.ค. 2559
     
 


 


 
ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


Editor‘s Talk

อุตสาหกรรมสาร

วารสารอายุยืน

 1 มกราคม  2501  จุดกำเนิดปฐมฤกษ์ของวารสารอุตสาหกรรมสาร  เริ่มต้นจากนำใบปลิวข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาเย็บเป็นเล่ม  ใช้ชื่อหัวหนังสือเป็นครั้งแรกว่า “วารสารอุตสาหกรรมสาร” จากนั้นนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ  ด้วยยอดพิมพ์ 700 - 800 ฉบับ  โดยใช้วิธีโรเนียวผ่านกระดาษไขที่ปรุเป็นรอยตามตัวอักษร  ซึ่งนับว่าโมเดิร์นที่สุดแล้วในยุคนั้น
 
   พ.ศ. 2507  วารสารอุตสาหกรรมสาร  ปรับโฉมครั้งสำคัญ  ก้าวกระโดดขึ้นแท่นพิมพ์เป็นครั้งแรก  พิมพ์และเย็บเป็นเล่มเหมือนหนังสือ  ทำให้วารสารอุตสาหกรรมสารกลายเป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐที่ทันสมัยฉบับหนึ่งในยุคนั้น
 
  พ.ศ. 2530  วารสารอุตสาหกรรมสาร จากเดิมที่เคยใส่เนื้อหาแบบจับฉ่าย  คือมีเรื่องอะไรก็จับมาใส่มาส่ายให้เต็มเล่ม ปีนี้จึงเกิดการปฏิวัติเนื้อหา  กระชับพื้นที่ของแต่ละเล่มให้เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น  เรื่องอัญมณีและเครื่องประดับ  ก็เล่าเรื่องนั้นตั้งแต่ภาพรวมจนถึงผู้ผลิต  จบด้วยการให้บริการของรัฐ เป็นต้น  ส่วนปกวารสารที่ชอบสไตล์ลุงเชย  ต้องจับมาปรับทัศนคติออกแบบใหม่ให้ดูดีมีชีวิตชีวาขึ้น 
 
 พ.ศ. 2545  “วารสารอุตสาหกรรมสาร” เปลี่ยนลุ๊คอีกครั้ง  เลิกเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยการปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้น  เปลี่ยนจากกระดาษปรู๊ฟ ที่มีสีอมเหลืองดูแล้วเก่าตั้งแต่เกิด  มาเป็นกระดาษปอนด์ขาวสะอาดน่าอ่านขึ้น 
 
  พ.ศ. 2547  วารสารอุตสาหกรรมสาร  เกาะกระแสโลกปรับตัวจาก “สื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อออนไลน์”  ผ่านเว็บไซต์ http://e-journal.dip.go.th   
 
  พ.ศ. 2557  วารสารอุตสาหกรรมสาร  สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการวารสารของราชการ  ด้วยการนำวารสารสู่ระบบดิจิทัล  ผ่าน Mobile Application สามารถดาวน์โหลดและอ่านวารสารผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต  เป็นวารสารของราชการรายแรกที่เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Mobile Application ในยคุนั้น
 
  ปัจจุบัน พ.ศ. 2561  วารสารอุตสาหกรรมสาร ในวัยล่วงเลย 60 ปี  ยังทำหน้ที่สื่อของราชการ  ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และยังคงเดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป
 
“บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ”
 

บรรณาธิการบริหาร

วารสารย้อนหลัง
สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com