You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                         

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


วารสารย้อนหลัง
คุยกับ บก.

ธุรกิจอิงวัฒนธรรมไทย 
แดจังกึมเป็นเหตุสู่ธุรกิจอิงวัฒนธรรม

          “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ไม่ใช่แค่ละครต่างชาติเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นละครที่มีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างมากมายจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีที่กลายเป็นละครฮิตติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมือง จากละครได้แผ่อิทธิพลสู่ธุรกิจท่องเที่ยวขยายไปยังธุรกิจร้านอาหาร ต่อเนื่องไปยังธุรกิจสอนภาษา ธุรกิจความงาม และธุรกิจบันเทิง (ได้แก่ เพลง การ์ตูน เกมส์ออนไลน์ นิยาย และอื่นๆ อีกมากมาย)หากมองทะลุมิติของ “แดจังกึม ”
          ต้องยอมรับว่า “แดจังกึม ”ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าที่ใช้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นจุดขาย และได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ อย่างท่วมท้น ทั้งนี้มีการวิเคราะห์กันว่า ความสำเร็จดังกล่าวน่าจะมาจากการวางแผนเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน“แดจังกึม” สามารถเขย่าวงการธุรกิจเมืองไทยให้สั่นสะเทือนได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในขณะเดียวกันได้เขย่านโยบายภาครัฐของไทย ให้หันกลับมาค้นหาจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยโดยมีหลายหน่วยงานออกมาขานรับและสานต่อนโยบาย“การสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมของไทย”
          วารสารอุตสาหกรรมสาร สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ที่นำวัฒนธรรมไทยมาเป็นต้นทุนทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เปิดเล่มด้วยเรื่องราวของผู้หญิงไทยที่สร้างชื่อเสียงให้วงการอาหารไทยดังไปทั่วโลกตามด้วยเรื่องของรถตุ๊กๆ ที่มีออเดอร์ส่งต่างประเทศมากมายเรื่องของข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับการยอมรับในประเทศปาปัวนิวกินี เรื่องราวการพลิกคุณค่าหุ่นกระบอกไทยสู่เชิงพาณิชย์คุณภาพสูง และเรื่องฮือฮาของโปงลางสะออนที่พลิกอนาคตด้วยธุรกิจข้าวแต๋น
          เรื่องราวของธุรกิจที่อิงต้นทุนทางวัฒนธรรมไทย
ถูกเรียบเรียงเป็นตัวอักษรอยู่ในวารสารฉบับนี้ ขอเชิญผู้อ่านทัศนาเนื้อหาสาระตามอัธยาศัย

บรรณาธิการ 

 

สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com