You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                         

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


วารสารย้อนหลัง
คุยกับ บก.

 กลยุทธ์และแนวทางที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำมาใช้สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ปัจจุบันได้ขยายแนวรุกจาก AEC สู่ ASEAN plus ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตจาก AEC 10 ประเทศ ไปสู่ ASEAN + 3 (13 ประเทศ) และ ASEAN + 6 (16 ประเทศ) โดยแนวทางสนับสนุนที่นำมาใช้สรุปได้ ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

2. จัดพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ การขนส่ง
สิ่งแวดล้อม และชุมชน เป็นต้น

3. สนับสนุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ต้องการทรัพยากร
จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

4. ขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะตลาด AEC และ
ASEAN plus โดยพัฒนาสินค้าเข้าสู่มาตรฐานสากล และสินค้าที่
มีโอกาสสูงในการเจาะตลาด

5. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานรากและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
ให้เข้มแข็ง ทั้งสาขาที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศ และ
สาขาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีอยู่ที่สำคัญ โดยสนับสนุนการ
ยกระดับทั้งห่วงโซ่มูลค่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

6. ส่งเสริม R&D ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาจากวัตถุดิบ ทางการเกษตรไป
สู่สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาพัฒนาสินค้า
และบริการร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ (Creative
Economy) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี Brand, Design และ
Function

8. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐให้มี
คุณภาพและคุณค่ามากขึ้น

9. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

10. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เรียกว่า
Green & Clean

 

 

บรรณาธิการ 

 

สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com