You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                       

 ปกหน้า
 สารบัญ
 
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2561 มี.ค.-เม.ย. 2561 พ.ค.-มิ.ย. 2561 ก.ค.-ส.ค. 2561 ก.ย.-ต.ค. 2561 พ.ย.-ธ.ค. 2561
           
ม.ค.-ก.พ. 2560 มี.ค.-เม.ย. 2560 พ.ค.-มิ.ย. 2560 ก.ค.-ส.ค. 2560 ก.ย.-ต.ค. 2560 พ.ย.-ธ.ค. 2560
           
ม.ค.-ก.พ. 2559 มี.ค.-เม.ย. 2559 พ.ค.-มิ.ย. 2559 ก.ค.-ส.ค. 2559 ก.ย.-ต.ค. 2559 พ.ย.-ธ.ค. 2559
     
 


 


 
ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


คุยกับ บก.

เศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจฐานราก  คือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้
 
เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
  ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น ให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเป็นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกัน สาหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจของชุมชน (ในมิติของการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ การมีส่วนร่วมของคนในตำบล) ต่างๆ ทั้งขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้ทั้งความรู้ที่สั่งสมในพื้นที่ หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ และมีการพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิค วิทยาการและความเทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้คนและชุมชนท้องถิ่นโดยรวมสามารถพึ่งตนเอง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และสามารถพัฒนาเป็นผู้ผลิตผู้สร้างงานบริการต่างๆ จากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ หลากหลายมีเอกลักษณ์ ทันสมัย และเชื่อมโยงกับระบบตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 
องค์ประกอบของเศรษฐกิจฐานราก ที่เข้มแข็งประกอบด้วย
1) มีการรวมกลุ่ม 
 
2) มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน 
 
3) มีระบบการจัดการทุนชุมชน ที่ครอบคลุมทุนทางสังคม ทุนคนฟื้นฟูทรัพยากร 
 
4) มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก 
 
5) มีระบบการผลิตของชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและก้าวหน้า 
 
6) สร้างความร่วมมือในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายและสัมพันธภาพที่ดี 
 
“บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ”
 

บรรณาธิการบริหาร

วารสารย้อนหลัง
สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com