You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                         

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


วารสารย้อนหลัง
คุยกับ บก.

อุตสาหกรรมสารในวัย 57 ปี ไฉไลด้วยสาระและคุณภาพ

วารสารอุตสาหกรรมสาร ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 เริ่มต้นจากการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นแผ่นใบปลิว จากนนั้นนำใบปลิว ข่าวสารมาเย็บรวมกันเป็นเล่ม แล้วจึงทำการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ การพิมพ์ในยุคนั้นเป็นการพิมพ์โรเนียว เป็นการพิมพ์ดีดบนกระดาษไขให้เป็นรอยปรุตามตัวอักษร จากนั้นนำกระดาษไขไปเข้าเครื่องโรเนียว พิมพ์ออกมาเป็นแผ่นเหมือนแผ่นใบปลิว

“อุตสาหกรรมสาร” ในยุค พ.ศ. 2501 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ใช้ชื่อหัวว่า “อุตสาหกรรมสาร” เริ่มต้นด้วยยอดพิมพ์ที่ 700-800ฉบับ นับว่าเป็นยอดพิมพ์ที่สูงมากในเวลานั้น พิมพ์เช่นนี้อยู่ 5 ปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2506 ได้รับอนุมัติให้เพิ่มยอดพิมพ์เป็น1,900-2,100 ฉบับ ถือว่าเป็นการเพิ่มยอดพิมพ์ที่มากขึ้นถึง 3 เท่าตัว

พ.ศ. 2507 “อุตสาหกรรมสาร” ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่โดยก้าวขึ้นแท่นพิมพ์เป็นครั้งแรกและเย็บเป็นเล่มอย่างจริงจังนับเป็นการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของภาครัฐที่ทำให้“อุตสาหกรรมสาร” กลายเป็นสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยในยุคนั้นพ.ศ. 2547 “อุตสาหกรรมสาร” เกาะกระแสโลกปรับตัวเองจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อออนไลน์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านเว็บไซต์ http://e-journal.dip.go.th

พ.ศ. 2556 วารสารอุตสาหรรมสารสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการวารสารของราชการอีกครั้ง ด้วยการทดลองนำข้อมูลวารสารขึ้นสู่ระบบดิจิตอล โดยสามารถดาวน์โหลดวารสารอ่านผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ นับเป็นวารสารของราชการรายแรกที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Mobile Application

พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมสารออนไลน์ปรับโฉมไฉไลขึ้นกว่าเดิม เฉียบคมด้วยข้อมูลที่อัดแน่น พร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEsทุกสาขารับมือกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ได้อีกช่องทางหนึ่ง จากยอดสำรวจตัวเลขผ่านกูเกิลพบว่า มีจำนวนผู้เข้าค้นข้อมูลผ่านคำค้น “วารสารอุตสาหกรรมสาร” ปรากฏตัวเลขชัดเจนกว่า 450,000 จำนวนค้น

ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมสาร” เป็นวารสารในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิมพ์ราย 2 เดือน ยอดพิมพ์เผยแพร่ 5,000 เล่ม/งวด (30,000 เล่มต่อปี) แม้วัยร่วงโรยมาถึง58 ปี อุตสาหกรรมสารยังคงเป็นวารสารที่มีสาระและมีคุณภาพและเป็นวารสารของราชการที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอีกเล่มหนึ่ง

 

บรรณาธิการ 

 

สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com