You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                         

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2559 มี.ค.-เม.ย. 2559 พ.ค.-มิ.ย. 2559 ก.ค.-ส.ค. 2559 ก.ย.-ต.ค. 2559 พ.ย.-ธ.ค. 2559
     
 
   
ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


วารสารย้อนหลัง
คุยกับ บก.

พลิกคัมภีร์สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คุ้มค่าเม็ดเงินงบประมาณ


    นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทุกภูมิภาค  ต่างระดมความคิด ระดมนักออกแบบ  และระดมที่ปรึกษาทุกด้าน  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  ให้มีมูลค่าและมีคุณค่าเพิ่มขึ้น   ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  และเพิ่มขีดความสามารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ   เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว   ยังมีการทำตลาดออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ขณะเดียวกันก็พาไปทดสอบตลาดจริง  รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มอาเซียนด้วย  ฯลฯ
    เงินงบประมาณ  90 ล้านที่ภาครัฐทุ่มลงไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในครั้งนี้  คุ้มค่าเม็ดเงินอย่างคาดไม่ถึง   เพราะเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ใหม่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น  ได้เห็นการแปลงค่าวัฒนธรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์  ออกมาอวดโฉมให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เทกระเป๋าซื้อ
    วารสารอุตสาหกรรมสารฉบับนี้  ได้นำบางส่วนของผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาให้ผู้อ่านได้ชื่นชม 30 ผลิตภัณฑ์  จากจำนวนทั้งหมด 264 ผลิตภัณฑ์  ขอเชิญท่านทัศนาเนื้อหาและภาพตามอัธยาศัย                   

“บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ”

บรรณาธิการ
สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com