You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                         

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2559 มี.ค.-เม.ย. 2559 พ.ค.-มิ.ย. 2559 ก.ค.-ส.ค. 2559 ก.ย.-ต.ค. 2559 พ.ย.-ธ.ค. 2559
           
ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


วารสารย้อนหลัง
คุยกับ บก.

ยางพารา
พืชเศรษฐกิจที่ยังมีอนาคต

         หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พยายามช่วยกันวางยุทธศาสตร์เพื่อให้ไทยรักษาความเป็นผู้นำยางพาราของโลกให้ได้  แม้ราคายางพาราจะตกต่ำบ้างในช่วงนี้  แต่ยางพาราก็ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย  มองอย่างไรก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจแถวหน้าที่ยังมีอนาคตอยู่   ดูจากตัวเลขส่งออกยางพาราของไทยเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 2558)   มูลค่าส่งออกสูงกว่า  5 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   โดยตลาดส่งออกยางพาราที่สำคัญของไทย  ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา 
        หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน   ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ยางพาราของไทยยังให้ผลผลิตสูงกว่า  ผลผลิตไทยต่ำกว่าเฉพาะประเทศอินเดียเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ยางพาราของไทยยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต  เพราะภาครัฐให้การสนับสนุนชัดเจน

  • รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีแนวทางในการดำเนินการ คือ การรักษาเสถียรภาพราคายางโดยการควบคุมการผลิตและการบริหารสต็อกยาง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลผลิต และการปรับโครงสร้างด้านการตลาด
  • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว คือสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้วัตถุดิบยางเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดทำโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง  อย่างต่อเนื่อง ปี 2558-2559  โดยดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ, การพัฒนาสถานประกอบการ, การพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง.

     บรรณาธิการ
สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com